Privacy Policy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych: 3Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594, Poznań, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000775376, nr NIP: 7831798820, (dalej: 3Mosty

Celeprzetwarzania:

ocena zdolności i umiejętnościoraz kwalifikacji kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku w:

 • 3Mosty,
 • przedsiębiorstwie, które zleciło 3Mosty znalezienie odopowiedniego kandydata,
 • przedsiębiorstwie, które korzysta z usług 3Mosty, jako pracodawca użytkownik (w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w:

 • 3Mosty,
 • przedsiębiorstwie, które zleciło 3Mosty znalezienie odopowiedniego kandydata,
 • przedsiębiorstwie, które korzysta z usług 3Mosty, jako pracodawca użytkownik (w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
 • uzyskanie zezwolenia na prace i zezwolenia na pobyt w Polsce (dotyczy tylko cudzoziemców)
 • na potrzeby współpracy między 3Mosty a pracodawcą użytkownikiem współpracującym z 3Mosty (m.in. rozliczanie czasu pracy).

Podstawyprawneprzetwarzania:

 • obowiązekprawny,
 • umowa o pracę,
 • umowazlecenie,
 • zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt w Polsce (dotyczy cudzoziemców),
 • umowa z Przedsiębiorstwem zlecającym 3Mosty znalezienie kandydatów do pracy lub umowa z pracodawcą użytkownikiem.
 • Twojazgoda,
 • naszuzasadnionyinteres

Odbiorcydanych:

 • 3Mosty,
 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu 3Mosty,
 • Pracodawacaużytkowik upoważniony do przetwarzania danych przez 3Mosty,
 • Przedsiębiorstwo zlecające 3Mosty znalezienie kandydatów do pracy,
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Basic information regarding the processing of personal data of job candidates

Data administrator: 3Mosty Sp. z o.o. with its registered office on street Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594 Poznań, Poland, entered into the register of entrepreneurs  under KRS no. KRS 0000775376, NIP no. 7831798820 (hereinafter: 3Mosty)

The purposes of processing:

assessment of the candidate’s abilities, skills, and job qualifications in a given position, at:

 • 3Mosty,
 • a Company, that asked 3Mosty to find a proper candidate,
 • a Company that uses 3Mosty services as an employer user (in accordance with the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary employees).

choosing the right person or the right people for employment at:

 • 3Mosty,
 • a Company, that asked 3Mosty to find a proper candidate,
 • a Company that uses 3Mosty services as an employer user (in accordance with the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary employees).
 • Obtaining a work permit and residence permit in Poland (applies only to foreigners)
 • For cooperation needs between 3Mosty and employer user cooperating with 3Mosty (i.e. counting the number of hours worked).

Legal basis for processing:

 • legal obligation,
 • contract of employment,
 • contract of mandate,
 • work permit and residence permit for Poland (applies only to foreigners),
 • agreement with the Company ordering 3Mosty to find job candidates or contract with employer user,
 • Your consent,
 • our legitimate interest.

Recipients of data:

 • 3Mosty,
 • Entities processing data on behalf of 3Mosty,
 • Employer user empowered to process data on behalf of 3Mosty,
 • Company ordering 3Mosty to find job candidates,
 • Wielkopolski Voivodship Office in Poznań.

Rights related to data processing:

 • the right to withdraw consent to data processing,
 • the right to access personal data and the right to demand their rectification, removal or restriction of their processing,
 • other rights specified in the detailed information.

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

1. Administrator danychosobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie 3Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594, Poznań, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000775376, nr NIP: 7831798820 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594, Poznań, Polska,
 • przez e-mail: biuro@3mosty.pl,
 • telefonicznie: +48 577281 429 .

2.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności oraz kwalifikacje potrzebne do pracy na określonym stanowisku w:
  • 3Mosty,
  • przedsiębiorstwie, które zleciło 3Mosty znalezienie odopowiedniego kandydata,
  • przedsiębiorstwie, które korzysta z usług 3Mosty, jako pracodawca użytkownik (w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy w:
  • 3Mosty,
  • przedsiębiorstwie, które zleciło 3Mosty znalezienie odopowiedniego kandydata,
  • przedsiębiorstwie, które korzysta z usług 3Mosty, jako pracodawca użytkownik (w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
 • uzyskać dla Ciebie zezwolenie na pracę w Polsce i pomóc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce (dotyczy tylko cudzoziemców),
 • skierować Cię do pracy u jednego z klientów 3Mosty (pracodawców użytkowników lub przedzsiębiorstw zlecających 3Mosty znalezienie kandydatów do pracy).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę –w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Przepis prawa ( 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), dokumenty i dane potrzebne do uzyskania pozwolenia o pracę i pozwolenia na pobyt w Polsce – w zakresie następujących danych: wszystkie dane zawarte w dowodzie osobistym i dokumencie podróży oraz skan dowodu osobistego i dokumentu podróży.
 • Umowa z Przedsiębiorstwem zlecającym 3Mosty znalezienie kandydatów do pracy lub umowa z pracodawcą użytkownikiem – w zakresie następujacych danych:
  • dane z zakresu ewidencji czasu pracy w tym w szczególności: liczba godzin,
  • dane z zakresu dokumentacji płacowej w tym w szczególności: stawka, koszty składek.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne dooceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4.Okresprzechowywaniadanychosobowych

a) W przypadku, gdy nie zdecydujemy się Ciebie zatrudnić:

 • będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.
 • jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 2 lata.

b)W przypadku, gdy zdecydowaliśmy się Ciebie zatrudnić i podpiszesz z umowę o pracę lub umowę zlecenie z 3Mosty będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres zatrudnienia oraz przechowywać je przez 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy w 3Mosty.

5.Odbiorcydanych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • przedsiębiorstwom, które zleciły 3Mosty znalezienie odopowiedniego kandydata do pracy,
 • przedsiębiorstwom, które korzystają z usług 3Mosty, jako pracodawca użytkownik (w myśl ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).
 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

6.Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.

Detailed information on the processing of personal data of job candidates

1.The administrator of personal data

The administrator of your personal data will be 3Mosty Sp. z o.o. with registered office on street Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594 Poznań, Poland, entered into the register of entrepreneurs under KRS no. KRS 0000775376, NIP no. 7831798820 (hereinafter: us). You can contact us in the following way:

 • by mail to the address: st.Jana Henryka Dąbrowskiego 164A/5, 60-594 Poznań, Poland,
 • by e-mail: biuro@3mosty.pl,
 • by phone: +48 577281 429

2.Purpose of processing and legal basis for processing

We will process your personal information to:

 • assess your abilities and skills and qualifications needed to work in a specific position in:
  • 3Mosty,
  • A company, that asked 3Mosty to find a proper candidate
  • A company, that uses 3Mosty services as an employer user (in accordance with the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary employees).
 • choose the right person to work for:
  • 3Mosty,
  • A company, that asked 3Mosty to find a proper candidate
 • A company, that uses 3Mosty services as an employer user (in accordance with the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary employees).
 • obtain a work permit for you in Poland and help you obtain a residence permit in Poland (applies only to foreigners),
 • to direct you to work with one of the 3Mosty clients (employers users or companies ordering 3Mosty to find job candidates).

3.The legal basis for the processing of your personal data is:

 • The provision of law (Article 221 § 1 of the Labor Code) and processing needed to conclude an employment contract -in the scope of the following data: name and surname, parents’ names, date of birth, place of residence (address for correspondence), education, course of previous and current employment.
 • The provision of law (Article 107 paragraph 1 of the Act of 12 December 2013 on foreigners), documents and data required to obtain a work permit and a residence permit in Poland – in the scope of the following data: all data contained in the identity card and travel document and scan of ID card and travel document.
 • Agreement with the Company ordering 3Mosty to find job candidates or an agreement with the user employer – regarding the following data:
  • data on work time records, in particular: number of hours,
  • data related to payroll documentation, in particular: rate, costs of premiums.
 • Your consent to the processing of data provided in the CV and in the cover letter, if you provide us with data other than name and surname, names of parents, date of birth, place of residence (address for correspondence), education, course of previous and current employment.
 • Our legitimate interest – regarding the data collected during the interview. We have a legitimate interest in checking your skills and abilities – we need it to assess whether you are the right person for the position we are recruiting for.

4. The period of storage of personal data

a)In case we do not decide to employ you:

 • We will store your personal data until the recruitment for the position you apply for is completed.
 • If you have expressed your consent to the use of personal data for the purpose of future recruitment, your data will be used for these purposes for no longer than 2 years.
 •  

b)If we decided to employ you and sign a contract of employment with 3Mosty, we will process your data for the entire period of employment and store for 50 years from the date of completion of work in 3Mosty

5.Recipients of data

We will pass your personal data to:

 • our suppliers to whom we commission services related to the processing of personal data, e.g. to IT service providers. Such entities process data on the basis of a contract with us and only in accordance with our instructions,
 • companies that have asked 3Mosty to find a proper candidate,
 • companies, that use 3Mosty services as an employer user (in accordance with the Act of 9 July 2003 on the employment of temporary employees).
 • Your rights related to the processing of personal data and making automated decisions

6. You have the following rights related to the processing of personal data:

  • the right to withdraw consent to data processing;
  • the right to access your personal data;
  • the right to request the correction of your personal data;
  • the right to request removal of your personal data;
  • the right to request the restriction of the processing of your personal data;
  • the right to object to the processing of your data due to your special situation – in cases where we process your data based on our legitimate interest;
  • the right to transfer your personal data

To use the above rights, contact us (contact details in point 1 above)

The right to withdraw consent

To the extent that your data is processed on the basis of consent (that is, data provided in the CV and cover letter, other than name and surname, parents’ names, date of birth, place of residence, education, previous employment), you have the right to withdraw your consent data processing at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that has been made on the basis of your consent prior to its withdrawal. You can withdraw your consent by sending a statement of withdrawal of consent to our mailing address, our e-mail address.

The right to lodge a complaint to the authority

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.